Dodatki rodzinne w Szwajcarii. Cz.2

W części pierwszej dowiedzieliście się co to są owe dodatki i komu przysługują. Dziś zajmiemy się częścią administracyjną.

Link do części pierwszej: TUTAJ.

WNIOSEK O ZASIŁEK RODZINNY

Do kogo należy się ubiegać o zasiłki rodzinne? Gdzie mogę otrzymać wniosek o zasiłek rodzinny?

Formularz wniosku o zasiłek rodzinny jest dostępny w odpowiednich urzędach.


Dla zatrudnionych:

Pracownicy składają wnioski o zasiłki rodzinne u pracodawcy lub
w rodzinnym funduszu wyrównawczym pracodawcy. Pracodawca informuje pracownika o nazwie odpowiedzialnego funduszu
w przypadku jednoczesnego zatrudnienia u kilku pracodawców, wniosek składa się w rodzinnym funduszu wyrównawczym pracodawcy, który płaci najwyższe wynagrodzenie.

Dla samozatrudnionych:

Osoby samozatrudnione kontaktują się z rodzinnym funduszem wyrównawczym, do którego należą.

Dla nieaktywnych zawodowo:

Osoby niezatrudnione zasadniczo składają wniosek do kantonalnego biura ds. odszkodowań dla rodzin. Adresy kantonalnych biur odszkodowań można znaleźć pod adresem: https://www.ahv-iv.ch/de/Kontakte/Kantonale-Ausgleichskassen
Dla bezrobotnych:

Osoby bezrobotne mogą ubiegać się o dodatek bezpośrednio z kasy ubezpieczenia na wypadek bezrobocia.

Jakie informacje należy podać we wniosku o zasiłki rodzinne?

Wniosek o wypłatę zasiłku rodzinnego zawiera informacje o pracodawcy, opiece, miejscu zamieszkania, dzieciach i ich wykształceniu. Można również zażądać informacji o pracy zarobkowej drugiego rodzica, zwłaszcza w przypadku konkurencji między roszczeniami. Jednak ze względu na ochronę danych pracownicy nie są zobowiązani do ujawniania tych informacji pracodawcy. Pracownicy mogą również przesłać te informacje bezpośrednio do odpowiedniego rodzinnego funduszu wyrównawczego.

WYRÓWNANIE ZASIŁKÓW RODZINNYCH

Kiedy wypłacane są zasiłki rodzinne?

Zasadniczo zasiłki rodzinne są wypłacane wraz z wynagrodzeniem za bieżący miesiąc. W przypadku osób pracujących na własny rachunek, zasiłki rodzinne są rozliczane kwartalnie.

Kto płaci zasiłki rodzinne?
Pracowników: Zasadniczo zasiłki rodzinne wypłaca pracodawca. Jeśli nie robi tego regularnie, może wystąpić o zasiłek rodzinny bezpośrednio z rodzinnego funduszu wyrównawczego pracodawcy.
Samozatrudnionych: Zasiłki rodzinne są wypłacane przez rodzinny fundusz wyrównawczy, do którego należą.
Osób nieaktywnych zawodowo (z wyłączeniem bezrobotnych): Zasiłki rodzinne wypłaca biuro ds. odszkodowań rodzinnych w kantonie zamieszkania.
Bezrobotnych: Odpowiedzialna kasa ubezpieczeń na wypadek bezrobocia wypłaca dodatek do zasiłku dziennego.

Termin późniejszego ubiegania się o zasiłki rodzinne

Dowiedziałem się, że przysługują mi zasiłki rodzinne. Ponieważ wcześniej tego nie wiedziałem, nigdy nie ubiegałem się o zasiłek rodzinny. Czy nadal mogę ubiegać się o zasiłki rodzinne za poprzednie miesiące / lata?

Tak, o zasiłki rodzinne można się ubiegać do 5 lat.
O dodatek do dziennego zasiłku z tytułu ubezpieczenia na wypadek bezrobocia należy wystąpić w ciągu 3 miesięcy.

Mój wniosek o zasiłki rodzinne został odrzucony. Co mam do zrobienia?

Jeżeli nie przyznaje się zasiłków rodzinnych, można wystąpić o wydanie nakazu od właściwego rodzinnego funduszu wyrównawczego, któremu można następnie się sprzeciwić. Od decyzji w sprawie sprzeciwu przysługuje odwołanie do kantonalnego sądu ubezpieczeniowego.

Zmieniłem pracodawców. Komu mam to zgłosić?

Pracownicy są zobowiązani do zgłaszania wszelkich zmian w rodzinnym funduszu wyrównawczym, które mogą mieć wpływ na ich uprawnienia do zasiłków rodzinnych. Niezastosowanie się do tego spowoduje zwrot nienależnie otrzymanych świadczeń.

O zmianie pracodawcy należy powiadomić rodzinny fundusz wyrównawczy poprzedniego pracodawcy. Jeśli pracownik nie zna odpowiedzialnego rodzinnego funduszu wyrównawczego, należy się o to zwrócić do poprzedniego pracodawcy. Nazwę nowego funduszu można również znaleźć w rejestrze zasiłków rodzinnych. TU:https://www.infofamz.zas.admin.ch/AlfaInfoWeb/search

Moje dziecko ukończyło edukację i nadal otrzymuję zasiłki rodzinne na to dziecko. Co mam do zrobienia?

Pracownicy są zobowiązani do zgłaszania wszelkich zmian w rodzinnym funduszu wyrównawczym, które mogą mieć wpływ na ich uprawnienia do zasiłków rodzinnych. Usługi, które zostały pobrane nieprawidłowo, podlegają zwrotowi.

Musisz zgłosić bezpośrednio do właściwego biura ds. odszkodowań rodzinnych, że Twoje dziecko ukończyło naukę. Zasiłki rodzinne otrzymane od miesiąca, w którym zakończyło się szkolenie, podlegają zwrotowi.

W jakich przypadkach należy zwrócić zasiłki rodzinne?

Zasiłki rodzinne muszą zostać zwrócone, jeśli nie były uzasadnione. Dzieje się tak na przykład w przypadku, gdy dziecko ukończyło edukację, a osoba nadal otrzymuje zasiłki, ponieważ nie poinformowała o tym właściwego urzędu. Błędne informacje są także powodem zwrotu zasiłków rodzinnych.

Jeżeli nieuzasadniona wypłata świadczenia została dokonana w dobrej wierze, można odstąpić od zwrotu, jeżeli miałoby to doprowadzić do wyjątkowo trudnej sytuacji finansowej. Oba wymagania muszą być spełnione łącznie.

Otrzymałam zasiłki rodzinne i przekazałam je rodzicowi, z którym mieszka dziecko. Urząd ds. odszkodowań rodzinnych poinformował mnie, że nie przysługują mi zasiłki i muszę je zwrócić. Co mam do zrobienia?

Co do zasady, świadczenia otrzymane nielegalnie podlegają zwrotowi. Rodzinne kasy wyrównawcze obojga rodziców mogą na wniosek uzgodnić i wyrównać zasiłki za dany okres. Wymaga to jednak zgody obojga rodziców.

W jaki sposób finansowane są zasiłki rodzinne?

Dla pracowników od pracodawców, w formie procentów wynagrodzeń do rodzinnych funduszy kompensacyjnych. Tylko w kantonie Valais pracownicy również muszą opłacać składki.

W przypadku osób samozatrudnionych są one finansowane ze składek osób samozatrudnionych.

Dla tych, którzy nie są zatrudnieni zarobkowo w kantonach, kantony mogą wezwać gminy do finansowania lub zapewnić wypłatę dla nieaktywnych zawodowo.

Czy zasiłki rodzinne podlegają opodatkowaniu?

Dodatki rodzinne są częścią dochodu podlegającego opodatkowaniu.

Czy od zasiłków rodzinnych należy opłacać składki na ubezpieczenie społeczne?

Dodatki rodzinne nie są objęte żadnymi składkami na AHV / IV / EO

Związek ze świadczeniami z innych ubezpieczeń społecznych
Pobieram emeryturę AHV. Czy mam prawo do zasiłków rodzinnych na moje dziecko?

Osoby, które otrzymują rentę AHV po osiągnięciu normalnego wieku emerytalnego, zasadniczo nie mają prawa do zasiłków rodzinnych. Masz jednak prawo do emerytury dziecięcej.

Mój partner (ojciec / matka) otrzymuje dodatkowe świadczenia z AHV / IV. Czy otrzymam zasiłki rodzinne na nasze dziecko?

Jeżeli jedno z rodziców otrzymuje dodatkowe świadczenia na AHV lub IV, nie ma prawa do zasiłku rodzinnego jako osoba nieaktywna zawodowo.

Czy otrzymam zasiłki rodzinne, jeśli moje dziecko jest chore lub niepełnosprawne?

Tak. Jeżeli dziecko odbywa praktykę zawodową, otrzymuje zasiłki na praktykę do końca praktyki, ale nie dłużej niż do 25 roku życia. Jeśli nie uczy się dalej, otrzyma zasiłek do 20 roku życia. Jeżeli dziecko otrzymuje rentę dożywotnią, nie przysługuje mu dodatek edukacyjny.

Czy otrzymam zasiłek rodzinny, jeśli mam przewlekłą chorobę lub wypadek?

W przypadku niezdolności do pracy (choroba, wypadek) zasiłki rodzinne są wypłacane w bieżącym miesiącu oraz w trzech kolejnych miesiącach od wystąpienia niezdolności do pracy. Następnie drugi rodzic może zgłosić prawo do zasiłków rodzinnych. Jeśli osoba ta nie jest uprawniona, należy złożyć wniosek o zasiłek rodzinny dla osób nieaktywnych zawodowo.

Czy podczas urlopu macierzyńskiego otrzymuję zasiłek rodzinny?

Kobiety nadal mają prawo do zasiłków rodzinnych przez cały okres urlopu macierzyńskiego, ale maksymalnie przez 16 tygodni.

Jak wysokie są zasiłki rodzinne w rolnictwie?

Dodatek na dziecko wynosi 200 CHF miesięcznie, a dodatek edukacyjny 250 CHF. Na obszarach górskich kurs jest o 20 franków wyższy. Dodatek na gospodarstwo domowe dla pracowników rolnictwa wynosi 100 franków miesięcznie. Niektóre kantony wprowadziły dodatkowe zasiłki rodzinne dla rolnictwa, aby były wypłacane wyższe kwoty kantonalne lub zasiłki porodowe.

Jakie przepisy mają zastosowanie do zasiłków rodzinnych?

W szczególności zasiłki rodzinne regulują następujące przepisy:

-Ustawa federalna z dnia 24 marca 2006 r. o zasiłkach rodzinnych (FamZV) i rozporządzenie wykonawcze z dnia 31 października 2007 r. (FamZV)
-Ustawa federalna z dnia 20 czerwca 1952 r. o zasiłkach rodzinnych w rolnictwie (FLG) i rozporządzenie wykonawcze z dnia 11 listopada 1952 r. (FLV)
-Kantonalne przepisy dotyczące zasiłków rodzinnych

Prawo do dodatku do zasiłku dziennego reguluje ustawa federalna z dnia 25 czerwca 1982 r. O obowiązkowym ubezpieczeniu od bezrobocia i rekompensacie z tytułu niewypłacalności (ustawa o ubezpieczeniu od bezrobocia; AVIG).

Źródło: https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/informationen-fuer/versicherte/famz.html

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.