Dodatki rodzinne w Szwajcarii. Cz.1

Co to są dodatki rodzinne? Jakie są ich rodzaje? Komu są przyznawane i w jakiej wysokości? Co jeśli pracujesz w Szwajcarii, a twoje dzieci są za granicą? Odpowiedzi na te często zadawane pytania mają fundamentalny charakter i odnoszą się do najczęstszych przypadków. Stanowią one „z grubsza“ obraz sytuacji, jednakże konkretny indywidualny przypadek musi zawsze zostać oceniony przez właściwy rodzinny organ administracyjny.

Informacje pochodzą z oficjalnej szwajcarskiej strony (link u dołu), więc proszę mi nie pisać, że „słyszałem inaczej“.

Kindergeld/Kinderzulage po niemiecku, z francuska to Allocation pour enfant, a we włoskiej części Szwajcarii nazywa się to Assegni familiari. Proszę mnie poprawić, jeśli nazwy są inne.

RODZAJE I WYSOKOŚĆ ZASIŁKÓW RODZINNYCH

Jakie są rodzaje zasiłków rodzinnych?
Istnieją trzy rodzaje zasiłków rodzinnych:
-Zasiłek na dziecko (od urodzenia do ukończenia 16 roku życia lub do momentu uzyskania prawa do zasiłku edukacyjnego, jeśli przysługuje przed 16 rokiem życia)
-Zasiłek edukacyjny (od rozpoczęcia edukacji ponadobowiązkowej dziecka, jednak najwcześniej od 15 roku życia; od ukończenia 16 roku życia na dzieci, które nadal uczęszczają do szkoły
-Zasiłki porodowe i adopcyjne, jeśli wprowadziły je kantony.

Jak wysokie są zasiłki rodzinne?
Wysokość zasiłków rodzinnych różni się w poszczególnych kantonach. Najniższe jednak stawki to:
-Dodatek na dziecko: 200 CHF miesięcznie
-Dodatek szkoleniowy/edukacyjny: 250 CHF miesięcznie

Czy przysługują wszystkie zasiłki rodzinne za pracę w niepełnym wymiarze godzin?
Tak, pełne zasiłki rodzinne są wypłacane pod warunkiem, że dochód podlegający AHV wynosi co najmniej 592 franków miesięcznie lub 7110 franków rocznie. Jeśli ta kwota nie zostanie osiągnięta, można złożyć wniosek o zasiłek rodzinny dla osób nieaktywnych zawodowo. Jeśli jesteś zatrudniony przez kilku pracodawców w tym samym czasie lub jesteś samozatrudniony i zatrudniony, dochody są sumowane.

W którym kantonie mam prawo do zasiłków rodzinnych, jeżeli mieszkam w innym kantonie niż pracuję?
Świadczenia są wypłacane w kantonie miejsca pracy. Jeśli np. osoba mieszkająca w kantonie Fryburg i pracująca w kantonie Berno jest uprawniona do zasiłków rodzinnych w kantonie Berno.

OSOBY KWALIFIKUJĄCE SIĘ DO POBIERANIA ZASIŁKÓW

Osoby pracujące

Zasiłki rodzinne są wypłacane, jeżeli dochód podlegający AHV wynosi co najmniej 592 franki miesięcznie lub 7110 franków rocznie. Jeśli ta kwota nie zostanie osiągnięta, osoba jest uważana za nieaktywną. Jeśli pracujesz dla kilku pracodawców w tym samym czasie, zarobki są sumowane i brany jest pod uwagę całkowity dochód.

Osoba pracująca na własny rachunek

Aby móc otrzymywać zasiłki rodzinne, osoby prowadzące działalność na własny rachunek muszą być zrzeszone w rodzinnym funduszu kompensacyjnym. Dochód podlegający AHV musi również wynosić co najmniej 592 franków miesięcznie lub 7110 franków rocznie. Jeśli ta kwota nie zostanie osiągnięta, osoba samozatrudniona zostanie uznana za nieaktywną.

Macocha / Ojczym

Przybrany rodzic ma prawo do zasiłku, jeżeli dziecko mieszka głównie w jego gospodarstwie domowym lub mieszkało w nim do osiągnięcia pełnoletności.

Rodzic zastępczy

Rodzicom zastępczym przysługują zasiłki rodzinne na dzieci zastępcze przyjęte na stałą opiekę i wychowanie bezpłatnie lub za niewielką kwotą odszkodowania. Opieka dzienna nie wystarczy.

Konkubent

Prawo nie przewiduje wypłaty zasiłków na dzieci konkubenta. Jedynie małżeństwo lub zarejestrowany związek partnerski kwalifikuje się do zasiłków rodzinnych dla przyrodnich rodziców.

Bezrobotny

Osoby pobierające dzienne zasiłki dla bezrobotnych nie mają prawa do zasiłków rodzinnych na mocy ustawy o zasiłkach rodzinnych (FamZG). Otrzymasz jednak dodatek do dziennego zasiłku dla bezrobotnych z ubezpieczenia na wypadek bezrobocia, który odpowiada zasiłkowi na dziecko lub edukacji w kantonie zamieszkania. Zasiłki porodowe i adopcyjne nie są wypłacane. Uprawnienie do dodatku jest jednak zależne: Ubezpieczenie od bezrobocia nie wypłaca żadnych dodatków, jeżeli pracownikowi przysługują zasiłki rodzinne zgodnie z FamZG na to samo dziecko za ten sam okres.

Osoba nieaktywna

Osoby nieaktywne zawodowo mają prawo do zasiłków rodzinnych, jeżeli spełnione są następujące warunki:

-wnioskodawca mieszka w Szwajcarii;
-jest uważany za nieaktywnego w rozumieniu AHV;
-jego dochód podlegający opodatkowaniu wynosi mniej niż 42 660 franków rocznie (niektóre kantony mają bardziej hojne przepisy).

Osobie, która straciła aktywność zawodową w ciągu roku, przysługuje zasiłek rodzinny, gdy tylko spełni powyższe wymagania. Prawo do zasiłków rodzinnych może zatem powstać w ciągu roku.
Uprawnienie do zasiłków rodzinnych dla osób niepracujących ma charakter uzupełniający: zasiłki nie są wypłacane, jeżeli osoba aktywna zawodowo ma prawo do zasiłków rodzinnych na dziecko za ten sam okres.

Bezrobotna matka otrzymująca zasiłek macierzyński

Od 1 sierpnia 2020 roku bezrobotnym matkom przysługują zasiłki rodzinne dla niezatrudnionych w ramach FamZG w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego, pod warunkiem, że żadna inna osoba nie ma prawa do zasiłku rodzinnego na to samo dziecko.

KONKURENCJA UPRAWNIEŃ, CZYLI KTO OTRZYMUJE ZASIŁKI RODZINNE

Jesteśmy rozwiedzeni lub w separacji. Dzieci mieszkają ze mną. Kto otrzymuje zasiłki rodzinne?

Jako pracownik najemny lub osoba prowadząca działalność na własny rachunek będziesz otrzymywać zasiłki rodzinne.
Jeżeli nie jesteś pracownikiem ani samozatrudnionym, drugi rodzic może otrzymać zasiłek rodzinny. Musi jednak przekazać Ci zasiłki. Jeśli tego nie zrobi, możesz zażądać, aby rodzinny fundusz wyrównawczy drugiego rodzica wypłacił Ci świadczenia bezpośrednio (płatność na rzecz osoby trzeciej).
Ojczym może go również otrzymać, jeśli matka nie jest zatrudniona. Jeżeli zarówno ojciec dziecka, jak i małżonek matki są zatrudnieni lub prowadzą działalność na własny rachunek, roszczenie ojca ma pierwszeństwo, jeśli on i matka mają władzę rodzicielską. Jeżeli matka ma wyłączną władzę rodzicielską, to ojczym, a nie ojciec, otrzymuje zasiłki rodzinne.

Ojciec / matka i ja jesteśmy zatrudnieni. Czy możemy wybrać, który z nas otrzyma zasiłki rodzinne?

Na każde dziecko przysługuje tylko jeden zasiłek. Jeżeli kilka osób ma prawo do zasiłków rodzinnych na to samo dziecko, istnieje konkurencja. W takim przypadku rodzice nie mogą wybrać, który z dwojga otrzyma zasiłki rodzinne. Uprawnienie jest w następującej kolejności:

Jeżeli rodzice sprawują wspólną opiekę rodzicielską i mieszkają z dzieckiem w tym samym gospodarstwie domowym, co zwykle ma miejsce w przypadku rodziców pozostających w związku małżeńskim, uprawniony jest ten, kto pracuje w kantonie rodzinnym. Jeżeli oboje rodzice tam pracują lub żaden z rodziców tam nie pracuje, zasiłek rodzinny otrzyma rodzic o wyższych dochodach podlegających AHV.

Jeśli tylko jedno z rodziców ma władzę rodzicielską, jego roszczenie ma pierwszeństwo.

Jeżeli rodzice sprawują wspólną opiekę rodzicielską bez wspólnego mieszkania, pierwszeństwo ma rodzic, z którym mieszka dziecko.

Ojciec / matka naszych dzieci otrzymuje zasiłki rodzinne, ponieważ ma do nich pierwszeństwo. W moim kantonie zasiłki rodzinne są jednak wyższe. Czy możesz poprosić o różnicę?

Tak, jeżeli oboje rodzice są zatrudnieni za wynagrodzeniem, tzw. Pierwszy beneficjent otrzymuje zasiłki rodzinne. Jeśli drugi rodzic pracuje w kantonie, w którym ustawowe zasiłki są wyższe, przysługuje mu dodatek wyrównawczy.

Jak mogę się dowiedzieć, czy zasiłki rodzinne są już wypłacane na moje dziecko?

Rejestr zasiłków rodzinnych (FamZReg) został wprowadzony 1 stycznia 2011 r., Aby zapobiec otrzymywaniu zasiłków rodzinnych więcej niż jeden raz na to samo dziecko. Podając numer AHV i datę urodzenia dziecka, możesz sprawdzić, czy otrzymujesz zasiłek na to dziecko i która agencja je wypłaca.

Płatność na rzecz osoby trzeciej (opiekującej się dzieckiem)

Mam władzę rodzicielską Na dzieci, ale drugi rodzic otrzymuje zasiłki rodzinne. Czy mogę ubiegać się o zasiłki rodzinne, które będą mi wypłacane bezpośrednio?

Na utrzymanie dziecka należy wykorzystać zasiłki rodzinne. Rodzic otrzymujący zasiłki rodzinne musi przekazać je osobie, u której mieszka dziecko. Jeżeli zasiłki rodzinne nie są przekazywane, rodzic opiekujący się dzieckiem może zażądać, aby zasiłki rodzinne zostały wypłacone bezpośrednio jemu. To jest prośba o „płatność na rzecz osób trzecich”. Taki wniosek mogą złożyć również dorosłe dzieci.

Wniosek o wypłatę na rzecz osoby trzeciej należy złożyć na piśmie w biurze odszkodowań rodzinnych, które wypłaca zasiłki rodzinne. Jest to ostatecznie uzasadnione. W szczególności rodzic składający wniosek musi wykazać, że drugi rodzic nie przekazuje dalej otrzymanych zasiłków lub nie przekazuje ich w całości. Rodzinny fundusz wyrównawczy decyduje na podstawie wszystkich przedłożonych dokumentów, czy można dokonać wypłaty na rzecz osoby trzeciej. Przed złożeniem wniosku można skorzystać z rejestru zasiłków rodzinnych, aby sprawdzić, czy dane dziecko otrzymuje już zasiłek

ZASIŁKI RODZINNE NA DZIECI ZA GRANICĄ

Moje dzieci mieszkają za granicą, a ja pracuję w Szwajcarii. Czy otrzymuję zasiłki rodzinne?

Dzieci mieszkające za granicą mają prawo do zasiłków rodzinnych tylko wtedy, gdy jest to uregulowane w umowie międzyrządowej. Szwajcaria zawarła takie umowy z państwami UE i EFTA oraz z Bośnią i Hercegowiną. Na podstawie tych umów obywatelom Bośni i Hercegowiny na całym świecie wypłacane są zasiłki rodzinne dla obywateli UE i EFTA na dzieci mieszkające w odpowiednich umawiających się państwach. Uznani uchodźcy są na równi z obywatelami UE i EFTA.

Np. Działa Jeśli jedno z rodziców mieszka w Szwajcarii, a dziecko mieszka w kraju UE, rodzic może generalnie otrzymywać zasiłki rodzinne na to dziecko, pod warunkiem, że jest obywatelem Szwajcarii, kraju UE lub EFTA lub Bośni i Hercegowiny lub jest uznanym uchodźcą .

Kto może ubiegać się o zasiłek rodzinny, jeśli dzieci mieszkają za granicą, a jedno z rodziców pracuje w kraju UE lub EFTA?

W stosunku do krajów UE i EFTA obowiązuje zasada miejsca zatrudnienia. O zasiłki rodzinne należy się ubiegać w przypadku pracy zarobkowej, nawet jeśli beneficjent i / lub dzieci mieszkają w innym kraju. Jeżeli oboje rodzice są zatrudnieni, zasiłki rodzinne są wypłacane przede wszystkim w kraju zamieszkania dziecka. Jeżeli drugi rodzic jest zatrudniony w kraju, w którym zasiłki rodzinne są wyższe, różnica jest tam wypłacana.

Jesteśmy obywatelami Szwajcarii, a nasza rodzina niedawno przeprowadziła się za granicę. Czy jako Szwajcarzy nadal będziemy otrzymywać zasiłki rodzinne?

Obywatelstwo szwajcarskie samych rodziców lub dzieci nie uprawnia ich do zasiłków rodzinnych. Uprawnienie to wynika przede wszystkim z pracy zarobkowej w Szwajcarii lub, pod pewnymi warunkami, z pracy zarobkowej za granicą dla pracodawcy mającego siedzibę w Szwajcarii.

DODATKI EDUKACYJNE/SZKOLENIOWE

Moje dziecko skończyło szkołę obowiązkową. Czy nadal przysługuje mu zasiłek rodzinny, jeśli odbywa praktykę zawodową?

Tak, dopóki dziecko uczy się, zasiłki rodzinne są wypłacane. Uprawnienie przysługuje do zakończenia szkolenia, ale nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 25 lat. Jeśli dziecko nie może znaleźć miejsca do nauki lub jest bezrobotne, nie przysługuje prawo do zasiłku szkoleniowego.

Kiedy uważa się, że młoda osoba jest na szkoleniu?

Młody człowiek kształci się, jeżeli systematycznie (co najmniej 4 tygodnie) i czasowo (co najmniej 20 godzin tygodniowo: lekcje szkolne, wykłady, kursy, przygotowanie i kontynuacja, samodzielna nauka, pisanie pracy dyplomowej, kształcenie na odległość) uczęszcza na zajęcia do ośrodka uznanego i wystawiającego odpowiednie dyplomy, przygotowuje się do uzyskania kwalifikacji zawodowych albo zdobył wykształcenie ogólne, które służy jako podstawa dla różnych zawodów.

Czy dziecko może mieć własne dochody podczas nauki?

Tak, ale jego dochód brutto nie może przekraczać 2370 CHF miesięcznie lub 28 440 CHF rocznie, aby mógł otrzymać zasiłek szkoleniowy.

Moje dziecko odbywa staż. Czy jest to uznawane za szkolenie?

Staż jest uznawany za szkolenie, jeśli:
-jest warunkiem dopuszczenia do programu edukacyjnego lub egzaminu;
-jest wymagany do uzyskania dyplomu lub kwalifikacji zawodowych.

Pod pewnymi warunkami staż może również zostać uznany, jeśli służy uzyskaniu stanowiska przyuczenia do zawodu. Jeśli jednak młody człowiek wykonuje tylko praktyczną pracę w celu zdobycia pewnej wiedzy i umiejętności branżowych, polepszenia możliwości zatrudnienia w trudnych sytuacjach zawodowych lub dokonania wyboru zawodu, to nie ma szkolenia.

Moje dziecko kończy semestr motywacyjny / staż przygotowujący do zawodu. Czy jest to uznawane za szkolenie?

Tak, pod warunkiem, że kursy obejmują co najmniej 8 lekcji w szkole (po 45 do 60 minut każda) w tygodniu.

Moje dziecko odbywa służbę wojskową (lub pracę społeczną) pomiędzy dwoma fazami szkolenia. Czy jest to uznawane za szkolenie?

Tak, pod warunkiem, że przerwa nie potrwa dłużej niż 5 miesięcy, a szkolenie będzie kontynuowane bezpośrednio po nim. Rozpoznawane przerwy to:

-Szkoła rekrutacyjna (czas trwania 18 lub 21 tygodni), pod warunkiem, że przypada ona na okres pozalekcyjny (np. między ukończeniem szkoły średniej a rozpoczęciem studiów) lub
-Służby wojskowe (np. Frakcyjna RS) w przerwie semestralnej.

Jeśli jednak młody człowiek wykonuje swoją służbę przez dłuższy okres czasu i w całości (np. zarabia pieniądze), to w tym czasie nie odbywa się edukacja.

Moje dziecko wyjeżdża na pobyt językowy / pobyt au pair. Czy jest to uznawane za edukację?

Tak, pod warunkiem, że kursy obejmują przynajmniej 4 lekcje w szkole (po 45 do 60 minut każda) w tygodniu.

To wszystko na dzisiaj. W następnym odcinku dowiecie się jak i gdzie składać podanie o dodatek rodzinny, jakie przepisy mają zastosowanie w przypadku dodatków rodzinnych i kto jes odpowiedzialny za ich wypłatę.

Link do części 2. TUTAJ

Źródło: https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/informationen-fuer/versicherte/famz.html

Zainspirowałam cię? Zostaw po sobie ślad! Dziękuję :-)

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.